Werkwijze

Ouders
U kunt vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen en uw vraag of probleem voorleggen. Als uw vraag aansluit bij mijn expertise, vindt een intake consult plaats om meer inzicht in de ontwikkeling van uw kind te krijgen. Voorafgaand aan het intake consult vult u een vragenlijst in. Na het intake consult ontvangt u op basis van de verkregen informatie een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Na uw akkoord start het onderzoek. Dit vindt in de regel in de ochtenduren plaats bij mij in de praktijk. Als de school over een geschikte ruimte beschikt, kan het onderzoek ook op school plaatsvinden. Na afronding van het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats. Na dit gesprek ontvangt u een schriftelijk verslag. In dit verslag geef ik naast de bevindingen uit het onderzoek ook oplossingsgerichte handelingsadviezen voor ouders en school. Indien gewenst, bespreek ik de resultaten en adviezen (samen met de ouders) met de school. Eventuele vervolgsessies, bijvoorbeeld de individuele begeleiding van uw kind bij ‘leren leren’, vinden meestal in de middag plaats.

Toestemming voor het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek
Indien uw kind jonger is dan 16 jaar, worden de aan hem toegekende rechten uitgeoefend door de ouders wettelijk vertegenwoordiger(s). Uw kind kan alleen onderzocht worden als beide ouders/verzorgers vooraf schriftelijke toestemming verlenen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt ook uw kind betrokken bij de uitoefening van zijn rechten en mag ook hij/ zij ondertekenen.

Rechten en privacy
U hebt recht op een exemplaar van het onderzoeksrapport. U kunt feitelijke onjuistheden laten verbeteren. De bevindingen, de conclusie en het advies kunt u niet laten wijzigen. Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht tegenover hun cliënten. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Ik werk volgens de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor uitgebreidere informatie over de Beroepscode verwijs ik naar het NIP.

"Lisanne haalde tegen de verwachting in een hele lage score voor rekenen bij de Cito Entreetoets in groep 7. De leerkracht zei dat het door een gebrek aan inzicht kwam en dat je dat ook niet kunt leren. Voorlopig advies werd VMBO-T/Havo. Uit diagnostisch onderzoek bleek dat Lisanne ruime VWO-capaciteiten had. Na een half jaar begeleiding in toepassing van strategieën waren de redactiesommen geen probleem meer. Inmiddels doet Lisanne het prima op het VWO."